Đệm giường thú bông Totoro làm duyên 1m8x2m2

(Hình ảnh  of 1)