Giường totoro, totoro bed, totoro stuffed mattress

(Hình ảnh  of 1)